October 2021

日期: 12/11/2021

                                                              本校學生於十月份參與之校外活動及比賽

舉行日期

活動

主辦機構

所獲成績/備註

獲獎學生

06/10

Hong Kong Secondary Schools Debating Competition (Term 1 Round 1)

HKSSDC

Winner

3A

Hui Hay Yu Hailie

3B

Chen Pui Yan Sophia

3B

Wang Haibo Henry

06/10

Hong Kong Secondary Schools Debating Competition (Term 1 Round 1)

HKSSDC

Best Debater

3B

Chen Pui Yan Sophia

16/10

第三屆《全港中學學界辯論比賽》初賽

香港學界辯論聯會

1-2 敗於自組隊

最佳辯論員:

2E

顧曉思

Postal address : 2B Tai Cheong Street, Sai Wan Ho, Hong Kong E-mail : school@hkcwcc.edu.hk Tel : (852) 2568-4817 Fax : (852) 2568-0336

Top